R
ROBOCOP
User
#32 Overall Ranking
240 Kills
435 Deaths
0.55 KDR
8,286 Performance
23745.1 Score per Minute
3 hour(s) played
25 week(s) since first connection
24 week(s) since last connection
15 connections
26 Messages
Killhouse last map played
GBUK Killhouse 24/7 HighXP last server played
25 week(s) ago
> T
> AWW"
> â
> ôà
> ö"
> ê
> êûâ
> ïô
> ôâ
> âûôô
> Multiple contacts!
> ô
> ô
> ïïï
> àïðúûóóö
> öåå
> àôûâàû
> öôà
> ö
> On me!
> ÛÂ
> ÅÅÔÏÏÏ
> ÅÊÏÏ"
> ÊÖ
> ÔÊ\ÖÔ"
> ggfff