K
KaRTeL-UA-
User
#9 Overall Ranking
998 Kills
636 Deaths
1.57 KDR
26,605 Performance
40292.8 Score per Minute
4 hour(s) played
27 day(s) since first connection
19 day(s) since last connection
9 connections
60 Messages
Killhouse last map played
GBUK Killhouse 24/7 HighXP last server played
19 day(s) ago
> ok
> snipe onli ?
> hi
21 day(s) ago
> snipe onli>?
> lets go
> hi
> àõàõ
> f[f[f
> ãã
> à áî ãî íà äðóã ñåðâåð òàì äå ÷óâàêûâ íîðì ! ?
> ãî íîæè
> ïåðåéîì )
> ñåðîæêà
> by
> íåà
> òîáè æ ïèøå
> âáèâàý áî òè íà îäíîìó ìèñöè ñèäèø
> îê
> ãî íà ñíèïàõ
> àé
> ãã
> àõàõ
> ñîðü
> v
> ïîìèíÿé â íàñòðîéêàõ
> v
> knife
> ìàñê
> àõàõ
> àä